ساخت سردر، محراب

ساخت سردر، محراب محراب در مساجد محراب در مسجد مکانی است برای پیشوای مذهبی هنگامی ک نماز بصورت جماعت برگزارمیشود… معمولاً در ضلع جنوبی دیوار مسجد رو به قبله نمازگزاران بنا می‌شود، گاهی از سطح صحن مسجد وگاهی در قسمتی از دیوار فرو رفته است. هنرمندان ایرانی محراب را نیز همانند گنبدها و مناره ها و پوشش دیوار خارجی وداخلی وخارجی … ادامه خواندن ساخت سردر، محراب